Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hier navolgende termen in de navolgende betekening gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
ShareWork: ShareWork van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64256707
Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van ShareWork.
Dienst/opdracht: Overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten in de meest ruime zin des woord.
Vergoeding: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen ShareWork en de opdrachtgever tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ShareWork, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden ShareWork en de opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Indien ShareWork niet steeds naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ShareWork in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met ShareWork zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes
Offertes worden schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Alle offertes van ShareWork zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen. ShareWork kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is ShareWork daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ShareWork anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht ShareWork niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige order of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de opdrachtgever van de offerte van ShareWork.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
ShareWork zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. ShareWork heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ShareWork heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ShareWork het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt betaald, is ShareWork niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft het recht de overeenkomst op te schorten. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ShareWork het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegeven of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst aan ShareWork. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft ShareWork het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op ShareWork voor een periode van twee weken of langer, terwijl ShareWork veelvoudig contact heeft gezocht, is ShareWork gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever op te schorten en/of te beëindigen. ShareWork is gerechtigd opdrachtgever geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst / meerwerk
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt ShareWork de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dan de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ShareWork zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal ShareWork de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium of tarief is overeengekomen, zal ShareWork daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal ShareWork proberen, om zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. ShareWork zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ShareWork kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en ShareWork zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Beëindiging overeenkomst
ShareWork en opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst. Zowel ShareWork als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst. In geval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 8 Vergoeding & Kosten
Ten aanzien van de opdrachtgever in de hoedanigheid van consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Ten aanzien van de opdrachtgever in de hoedanigheid van bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders bepaald in de overeenkomst. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van ShareWork. Van alle bijkomende kosten zal ShareWork tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de opdrachtgever door kunnen worden berekend.

Artikel 9 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
Indien ShareWork bij het sluiten van de overeenkomst een vast honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is ShareWork gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien ShareWork het voornemen heeft het honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de verhoging van het honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst door de schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

– De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ShareWork rustende verplichting ingevolge de wet;
– De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
– ShareWork alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– Bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.
De opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht. ShareWork zal de opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. ShareWork zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10: digitale producten
Prijzen: De vermelde prijzen voor de aangeboden digitale producten zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.

Betaling: de betaling van de aangeboden digitale producten op ShareWork geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

Overeenkomst: met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met ShareWork. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

Eigendomsrecht: een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij ShareWork

Retour: op digitale producten van ShareWork geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

Artikel 11 Koop en/of dienstverlening op afstand
In geval van koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden. In geval van koop en/of dienstverlening op afstand heeft ShareWork het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten. In geval van koop op afstand heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door ShareWork geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen. In geval van koop op afstand heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien ShareWork het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen. In geval van dienstverlening op afstand heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Indien ShareWork niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door ShareWork geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien ShareWork in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan de plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen. De opdrachtgever kan de overeenkomst herroepen via het de door de ShareWork geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de opdrachtgever eigen gekozen wijze. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herriepingsrecht indien ShareWork met de uitvoerig van de dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de opdrachtgever en indien de opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra ShareWork de dienst volledig heeft verricht. Indien de opdrachtgever de geleverde zaken in een deugdelijke verpakking met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de opdrachtgever verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de opdrachtgever ShareWork heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept. Indien de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort ShareWork uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt ShareWork de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort ShareWork uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien ShareWork en de opdrachtgever overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van ShareWork. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de overeenkomst betrekking heeft op:
– Producten en/of diensten die met de instemming van de opdrachtgever al binnen de bedenktijd geleverd worden;
– Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
– Producten en/of diensten van persoonlijke aard;
– Producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 12 Levering
Levering ten aanzien van de opdrachtgever in de hoedanigheid van consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de opdrachtgever. Levering ten aanzien van de opdrachtgever in de hoedanigheid van bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. Indien de opdrachtgever op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de opdrachtgever, nadat ShareWork de opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 13 Uitvoering- en Leveringstermijnen
De uitvoering- en levering zal plaatsvinden binnen een door ShareWork opgegeven termijn. Indien voor de uitvoering- en levering van de opdracht een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien ShareWork gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor de uitvoering- of levering, vangt de termijn aan nadat de opdrachtgever deze aan ShareWork heeft verstrekt. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever ShareWork schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij ShareWork alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de opdracht te leveren. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering- of levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat ShareWork zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Gaat ShareWork binnen deze termijn niet over tot uitvoering- of levering, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14 Facturering & Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door ShareWork aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan zowel voor als achteraf geschieden. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door ShareWork aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders bepaald in de overeenkomst. De opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door gem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. ShareWork is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever te factureren. ShareWork en opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van veertien kalenderdagen na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van twee procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ShareWork en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ShareWork onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassokosten
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ShareWork, voor zover de opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als bedrijf, en afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van vijftien procent van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van negentig euro voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ShareWork, voor zover de opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Voor zover de opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van consument heeft ShareWork pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat ShareWork de opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
Alle door ShareWork in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ShareWork totdat de opdrachtgever hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bewaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 17 Opschorting
Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft ShareWork het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is ShareWork bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
– Na het sluiten van de overeenkomst ShareWork omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ShareWork kan worden gevergd. ShareWork behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Ontbinding
Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is ShareWork bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is ShareWork bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– Na het sluiten van de overeenkomst ShareWork omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
– Door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van ShareWork kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ShareWork kan worden gevergd;
– De opdrachtgever is staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– De opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
– De opdrachtgever komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ShareWork op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ShareWork de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is ShareWork niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door ShareWork geleden schade.

Artikel 19 Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan ShareWork of de opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ShareWork geen invloed kan uitoefenen en waardoor ShareWork niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden onder andere beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buitenaf komende oorzaken, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door ShareWork in redelijkheid niet van de opdrachtgever mag worden verlangd. ShareWork heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indiende omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ShareWork zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Zowel ShareWork als opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt ShareWork zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien ShareWork ten tijde van het intreden overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ShareWork gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Aansprakelijkheid
De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. ShareWork is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van ShareWork. ShareWork is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever. In het geval van consumenteninkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan in gevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. ShareWork is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ShareWork is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ShareWork kenbaar behoorde te zijn. ShareWork is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien ShareWork aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ShareWork beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door ShareWork aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat ShareWork overeenkomstig de verzekering draagt.
De opdrachtgever dient de schade waarvoor ShareWork aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan ShareWork te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens ShareWork vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ShareWork of zijn leidinggevende ondergeschikten. In geval van schade is de opdrachtgever verplicht alles in werk te stellen om de schade tot een minimum beperkt te houden.

Artikel 21 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart ShareWork voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien ShareWork door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ShareWork buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van ShareWork en derden komen verder voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 22 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens ShareWork en de door ShareWork (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de opdrachtgever ShareWork ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 23 Intellectuele eigendom
ShareWork behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ShareWork behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24 Geheimhouding
Zowel ShareWork als de opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

Artikel 25 Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan ShareWork verstrekt en ShareWork verzamelt, zal ShareWork zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. ShareWork mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Bij het bezoeken van onze website kan ShareWork informatie van de opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die ShareWork verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is ShareWork niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indient op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak ShareWork gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en ShareWork zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is ShareWork niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De opdrachtgever gaat akkoord dat ShareWork de opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de opdrachtgever dit kenbaar maken. ShareWork behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 26 Wijziging algemene voorwaarden
ShareWork heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. ShareWork zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ShareWork partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.